Léčíme správně dle GINA ? 

Zkontroljte, zda jste použili všechny Vám dostupné léčebné možnosti těžkého astmatu. Dlouhodobá systémová kortikoterapie není vhodná metoda léčby v ambulanci.

je pacient léčen adekvátní dávkou inhalačních kortikosteroidů (BDP>1250ug/BUD>1200ug/FP>1000/FF>184)
A dlouhodobě působícími beta-2- mimetiky ?

Pokračujte na další otázku. 

Dávka inhalačních kortikosteroidů nemusí být optimální

Zvažte navýšení dávky inhalačních kortikosteroidů, vyzkoušejte na období 3 měsíců s písemným souhlasem pacienta i vyšší dávky než je v SPC

Vyzkoušeli jste tiotropium ?

Pokračujte na další otázku. 

Zkusili jste LAMA

Tiotropium je indikováno u pacientů s nekontrolovaným asmatem I přes lébu IKS/LABA, kteří prodělali nejméně 1 těžkou exacerbaci v předešlém roce

Vyzkoušeli jste teofyllin ?

Pokračujte na další otázku. 

Někdy pomůže teofyllin

Léčba teofyllinem je vhodná u pacientů s anam. kouření, má přidatný protizánětlivý efekt, nutná kontrola hladiny v séru a zvážit risk/benefit 

Vyzkoušeli jste montelukast ?

Pokračujte na další otázku. 

Zvažte antileukotrien

Léčba montelukastem je vhodná u ponámahového astmatu, dále u pacientů s aspirinovou intolerancí, snižuje intenzitu nočních příznaků astmatu.

Léčebné schéma je u Vašeho pacienta správné a odpovídá aktuálním doporučeným postupům. Sledujte a dokumentujte výskyt těžkých exacerbací, které vyžadují léčbu nárazem kortikoidů na dobu 3 a více dnů. Dokumentujte každý potřebu akutní lékařské péče cestou RZP nebo jiné akutní ambulance. Podklady budou důležité pro budoucí indikaci biologické léčby u pacienta s častými exacerbacemi

Nebyly vyzkoušeny všechny běžně dostupné léčebné možnosti dle platných doporučených postupů následně zobrazit text v rámečku dle příslušné odpovědi NE